Informace o verzi systému


Verze 1.5.1.0
Vydána dne 25.11.2016

 • Byla upravena posloupnost uveřejnění formulářů v TED a VVZ.Verze 1.5.0.0
Vydána dne 07.10.2016

 • Registrace pouze prostřednictvím e-mailu na uzivatel@vestnikverejnychzakazek.cz.
 • Jsou přijímány pouze formuláře F16, F17, F18, F19 a jejich opravy.
 • Byla zachována funkcionalita vyhledávání formulářů dle původní legislativy.
 • Při požadavku na uveřejnění formuláře se nebude formulář podepisovat el. podpisem.
 • Nejsou již přijímány formuláře v listinné podobě a ve formě PDF.Verze 1.4.4.0
Vydána dne 18.04.2016

 • Přidána validace u formuláře č. 3 - Oznámení o zadání zakázky a formuláře č. 6 - Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby, v případě uvedení kategorie 17-27 je povinné zaškrtnou souhlas s uveřejněním v TEDu.
 • V objednávce v případě nadlimitní veřejné zakázky je povinné vždy odeslat formulář do TEDu. Změna se týká formulářů č. 1,2,3,4,5,6 a 15.Verze 1.4.2.0
Vydána dne 29.01.2016

 • Opraven název formuláře v odesílaném XML pro poskytovatele el. nástrojů. Jednalo se o chybu u formulářů Oznámení předběžných informací a Oznámení o zakázce.
 • U PDF šablony č. 17 - Oznámení o zakázce v oblasti obrany nebo bezpečnosti, nebylo možné vybrat v bodu IV.1.3) ANO/NE.
 • PDF šablona č. 53 - Zrušení profilu zadavatele, nebylo možné formulář uložit.
 • Opraven nekonzistentní čas uveřejnění ve VVZ a odeslání do TEDu. V odeslaném XML pro poskytovatele el. nástrojů se lišil čas o hodinu.Verze 1.4.1.0
Vydána dne 14.12.2015

 • Implementována validace na formát e-mailové adresy. Aplikace akceptuje pouze písmena a čísla dle validace TED.
 • Aktualizace číselníků právních forem a států dle číselníků ISVZ.
 • Implementována validace na URL adresu. Aplikace akceptuje pouze prtokol http:// a https://
 • Provedena oprava vyhledávání dle více prarametrů dle Zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb. nebo č. 139/2006 Sb.
 • Při editaci přílohy A u formulářů 1 a 16 byla odstraněna možnost editování sekce V. V přílohách je možné přidávat sekce V jednotlivě. Nikoliv v rámci přílohy A.
 • Nový odkaz na dokument v Nápovědě a dokumentaci: Postup při uveřejňování zakázek ve VVZ, které nejsou zadávány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
 • Nové metodické pokyny pro formuláře č. 52 a č. 53.
 • Nový metodický pokyn k objednávce.
 • Upraven metodický pokyn pro WS import.
 • Ukončena podpora testovacího prostředí test.vestnikverejnychzakazek.cz. Testovat je nadále možné na prostředí dev.vestnikverejnychzakazek.czVerze 1.4.0.0
Vydána dne 30.10.2015

 • Nová verze všech PDF šablon 11.5 – starší verze nebudou již přijímány
 • Nelze podat online formulář pod nepřihlášeným uživatelem. Nepřihlášení uživatelé mohou pouze na VVZ vyhledávat veřejné zakázky.
 • Nepřihlášený uživatel si může NOVĚ stáhnout aktuální PDF šablony a metodické pokyny pod odkazem Nápověda a dokumentace/Offline formuláře a Metodické pokyny.
 • Byla provedena oprava tisku u formuláře č. 9, pole IV.2.2. datum zveřejnění.
 • Implementována validace u formuláře č. 53 – Zrušení profilu zadavatele. Nelze v poli s názvem Datum zrušení profilu zadavatele / Označení profilu zadavatele jako neaktivní, vložit starší datum než 1.8.2015.
 • Oprava formuláře č. 51 – Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh – v případě odeslání formuláře pouze do Evropského úředního věstníku a provázání na zakázku, která nebyla uveřejněna ve VVZ, nebylo možné zaškrtnout zda odeslat do TED či nikoli a automaticky se volba nevyplnila dle předchozího formuláře. Byla nastavena vždy hodnota „NE“.
 • Oprava formuláře č. 9 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS – v případě volby úředního Jazyka byla chybně odeslána informace do Evropského úředního věstníku.
 • Defaultně nastavena hodnota „Ano“ u pole „Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ?“ v objednávce, oddíl II. Informace pro statistické účely.Verze 1.3.9.0
Vydána dne 31.07.2015

 • NOVÉ formuláře č. 52 - Oznámení profilu zadavatele a č. 53 - Zrušení profilu zadavatele dle platné vyhlášky č. 171/2015 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
 • NOVÉ metodické pokyny pro formuláře č. 52 a 53.
 • Opraven odkaz na metodický pokyn v nápovědě oddílu II.7 - Informace o dohodě o veřejných zakázkách (GPA) formulářů č. 1 (oddíl A, B) a č. 4.
 • Pole pro vložení URL adresy přijme maximálně 255 znaků.Verze 1.3.8.0
Vydána dne 26.06.2015

 • POZOR Změna - Byla nsazena NOVÁ verze PDF šablon - 11.4. Verze šablony je vždy uvedena v západí. Prosím o stažení aktuální verze šablon PDF pro import formulářů na web VVZ či zasílání formulářů přes datovou schránku. PDF šablny ve starší verzi 11.4 budou aplikací odmítnuty.
 • Oprava pole pro vkládání Identifikačního čísla v příloze A PDF šablony č. 9 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci DNS.
 • Oprava pole pro vkládání data v oddílu III. šablony č. 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy. Nyní se datum po uložení a znovu otevření šablony datum nemění.
 • Oprava pole pro vkládání části zakázky v oddílu V. šablony č. 18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti.
 • Oprava polí na počet povolených znaků II.1.2 Stručný popis a VI.3.2 Podání odvolání PDF šablony č. 12 - Oznámení o veřejné soutěži na určitý výkon.
 • Oprava tisku do PDF u formuláře č. 6 - Oznámení o zadání zakázky - veřejné služby.
 • U formuláře č. 15 - Oznámení o dobrovolné průhlednosti Ex Ante a F18 - Oznámení o zadání zakázky v oblasti obrany a bezpečnost je povinné vyplnit Min. a Max % podíl v případě volby "Část zakázky bude zadána subdodavatelům na základě soutěže (viz hlava III směrnice 2009/81/ES)".Verze 1.3.6.0
Vydána dne 06.02.2015

 • Řádný formulář č. 9 nelze provazovat na již existující zakázku.
 • U Formuláře č. 1 v oddílu II.2 jak přílohy A, tak přílohy B je nutné vyplnit předpokládanou hodnotu.
 • U formulářů č. 3 a č. 6 v oddílu II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění, byla upravena validace. V případě volby Služby a zadání čísla kategorie 1-16 a vybrání volby souhlasu či nesouhlasu s uveřejněním bude zobrazeno validační hlášení: „Položku II.1.2 Kategorie služeb č. – Zadaná kategorie služby nevyžaduje souhlas zadavatele, je uveřejňováno povinně“.
 • Opravena chyba s propisováním údaje do hlavičky uveřejněného formuláře týkající se data a čísla uveřejnění v Evropském úředním věstníku (TEDu).
 • Aktualizovány metodické pokyny k formulářům č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,17,18,19.
 • Aktualizován metodický pokyn k vyplnění objednávky.
 • Aktualizován provozní řád VVZ, v případě zpracovávání online formulářů je nutná registrace uživatele.Verze 1.3.5.8
Vydána dne 15.09.2014

 • Aktualizovány všechny metodické pokyny k formulářům.
 • Opravena chybná verze u PDF formuláře č.16 Akceptovaná verze PDF formulářů je 11.3.
 • Opraveny nesrovnalosti mezi metodikou, tooltipy a validacemi.
 • Opraveno automatické načítání formulářů na úvodní stránce.
 • Byla přidána nová validace u formulářů č. 02 a č. 05. V případě, že bude vyplněna lhůta pro otevírání nabídek, musí být tato lhůta rovna nebo vyšší o 1 den než je lhůta pro doručení nabídek.
 • Implementována nová funkčnost při neúspěšném přihlášení do Věstníku veřejných zakázek. Po 5-ti neúspěšných pokusek o přihlášení uživatele do aplikace, je uživateli zablokován účet na 15min.Po 20 neúspěšných pokusech je účet zablokován a je potřeba požádat prostřednictvím elektronické pošty na e-mail uzivatel@vestnikverejnychzakazek.cz, případně telefonicky na metodické podpoře o odblokování účtu.
 • Opravena chyba při vytváření navazujícího formuláře č. 54 na existující zakázku. V případě vytváření formuláře s vazbou na již uveřejněnou zakázku a nezaškrtnutí opravného formuláře, bude v objednávce zaškrtnuto, že se jedná o řádný formulář..
 • Opraveno automatické vyplňování názvu zakázky v objednávce, v případě, že je u formuláře č.01 vyplněn název zakázky v oddílu II.B.
 • Opravena validace při vyplňování formuláře č.01, v případě, že je zaškrtnuto v oddílu II.B, že se jedná o zakázku rozdělenou na části a nevyplní se příloha B, zobrazí se validační hlášení pro povinnost vyplnění této přílohy.Verze 1.3.5.7
Vydána dne 14.07.2014

 • Aktualizovány všechny metodické pokyny k formulářům a k objednávce.
 • Aktualizován Provozní řád.
 • Kontrola shody data odeslání formuláře s datem objednávky.
 • V objednávce u formulářů č. 52, č.53 a č.54 odstraněna validace na povinné vyplnění „nadlimitní/podlimitní“.
 • Nová verze PDF formulářů, kterou VVZ akceptuje je verze 11.3, doporučujeme stáhnout nové PDF šablony na stránce Podat formulář. V názvu staženého souboru bude uvedeno např. VVZ02F1103.
 • Byly doplněny chybějící nápovědy u polí v přílohách formulářů.
 • Při předvyplnění kopie je vždy uvedeno aktuální datum odeslání formuláře.
 • V PDF formuláři č.5 odstraněna v odd.IV.3.6 věta: „Tato položka se týká všech zadávacích řízení“.
 • Opravena validační chyba na formuláři č.5 v oddílu II.2.3) Informace o obnovení zakázek týkající se také XML rozhraní.
 • V případě dělení zakázky na části je povinné vyplnit u formulářů č. 2, č. 5, č. 17 přílohu B - Informace o částech zakázky.Verze 1.3.5.6
Vydána dne 02.06.2014

 • V souladu s metodickým pokynem k formuláři č. 54 byla doplněna validace u oddílu 4.VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY“. V případě, že nebude vyplněn tento oddíl, nebude možné formulář odeslat k uveřejnění ve VVZ.Verze 1.3.5.5
Vydána dne 14.04.2014

 • U formulářů F03 a F06 v případě volby Jednacího řízení bez uveřejnění (ve formulářích uváděno jako - Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce/výzvy k účasti v soutěži) a Zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie je nutné vyplnit přílohu D.
 • U formuláře F18 v případě volby Jednacího řízení bez uveřejnění (ve formuláři uváděno jako - Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce/výzvy k účasti v soutěži) je nutno vyplnit přílohu D.
 • U historických dat, kde není v objednávce formuláře v oddílu II) Informace pro statické účely vyplněna volba s požadavkem o zaslání formuláře do Úředního věstníku EU - TED (ANO-NE), bude u opravného formuláře přihlíženo na tuto nevyplněnou hodnotu v posledním platném formuláři, jako kdyby bylo u posledního platného formuláře vyplněno NE.
 • V případě opravného formuláře jsou data z objednávky v oddílu II) Informace pro statistické účely, přebírány z posledního platného formuláře.Verze 1.3.5.4
Vydána dne 01.04.2014

 • Uživatelsky přívětivější zobrazení formuláře při tisku do formátu .txt.
 • Na importním rozhraní VVZ shodné validace s online formulářem při vytváření opravného formuláře.
 • V objednávce je povinné vyplnění oddílu II) Informace pro statistické účely – Limit veřejné zakázky.
 • V objednávce je povinné vyplnění požadavku na odeslání/neodeslání formuláře do Evropského úředního věstníku (vyjma formulářů č. 50, 52, 53, 54 a 55).
 • V případě tisku ve formátu .txt a .pdf, je zobrazeno v záhlaví formuláře, pro snadnější orientaci, název veřejné zakázky.
 • Přidána kontrola v případě odeslání ke schválení duplicitního a dosud nezveřejněného formuláře na portálu VVZ.Verze 1.3.5.3
Vydána dne 14.02.2014

 • Ve vyhledávání podle více parametrů se zobrazí po zadání platných formulářů č.52 – Oznámení profilu zadavatele, pouze profily, které nebyly zrušené formulářem č.53 – Zrušení profilu zadavatele.Verze 1.3.5.2
Vydána dne 03.02.2014

 • U formuláře č.51 není u rušení části zakázky vyžadován přesný název části zakázky, ale pouze číslo části.
 • U všech formulářů u oddílu s názvem Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast je nastavena kontrola. Datum musí být minimálně vyšší o 2 dny než je datum odeslání formuláře.
 • U všech PDF tisků se název zakázky zobrazuje na úvodní stránce formuláře.
 • Je akceptována pouze nová verze PDF formulářů 11.2 .Verze 1.3.5.0
Vydána dne 03.01.2014

 • Na evidenční číslo profilu zadavatele nelze vázat jiné druhy formulářů, vyjma formuláře č.52 a č.53.
 • Implementovány stejné validace na rozhraní jako u online formuláře č. 51.
 • Nové metodické pokyny k vyplňování formulářů č.1, 2, 5 a 17 platné od 1.1.2014.Verze 1.3.4.2
Vydána dne 06.12.2013

 • Drobná oprava ve formulářích PDF - v URL adrese je povoleno zadat 255 znaků.Verze 1.3.4.1
Vydána dne 29.11.2013

 • Upravena tlačítka "Předvyplnit údaje o subjektu podle IČO" na všech formulářích.
 • Na tlačítku "Předvyplnit údaje o subjektu podle IČO" byla přidána i funkce doplňování kontaktních údajů podle názvu zadavatele.Verze 1.3.4
Vydána dne 19.11.2013

 • Nasazena kontrola údajů o zadavateli vůči základnímu registru ROS a kontrola na vyplnění místa VZ – kódu NUTS vůči základnímu registru RUIAN.Verze 1.3.3
Vydána dne 25.06.2013

 • Při rušení části zakázky je potřeba použít tolik formulářů č.51, kolik je rušeno částí
 • S tím je spojeno povolení uveřejnění více řádných formulářů č. 51 pod jednou zakázkou
 • V příloze u formuláře č.51 přidány validace. V případě rušení části zakázky nelze zadat číslo části zakázky, která byla již zrušena, nebo naopak nebyla ani uvedena ve formuláři "Oznámení o zakázce" (Formulář č.2,5 nebo 17).
 • U online i offline (PDF) formulářů nejsou, v objednávce oddíl II. Informace pro statistické účely, dostupné radiobuttony do TED ANO-NE. Věnujte prosím pozornost metodickému pokynu u formuláře č.51
 • Je možné formulář vytisknout jak ve formátu PDF, tak i TXT (TXT zobrazí i dlouhé texty v polích, které se do šablony PDF nevejdou)
 • U formuláře č. 1 v příloze B Informace o částech zakázky je přidána validace. V případě, že formulář je odesílán do TED je potřeba zaškrtnout jeden z radiobuttonů „Tato příloha se vztahuje k:“
 • Upraveny metodiky u formulářů č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 51, 52, 53, 54.
 • Sjednoceno písmo ve všech tooltipech
 • Seznam vyhlášení – formulář se otevírá ve stejném okně
 • Dokument (metodický pokyn, dokumentace) je vždy otevírán v novém okně
 • Ve „Svých vyhlášení“ u všech stavů formulářů přidán sloupec s názvem „TED“.
 • Omezení znaků EČF a EČZ ve vyhledávání podle více parametrů a podle evidenčních čísel
 • U formuláře č.4 upraven oddíl dle SIMAP. Text “Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem“ změněn na „Název přidělený zakázce zadavatelem“
 • Na úvodní stránce u vítězů veřejných zakázek změněn sloupec na název „Název zadavatele“ a „Název dodavatele“
 • Formuláře 2, 5 a 17 nelze mezi sebou provazovat. Vytvořena validace.
 • V hlavičce formuláře přidán stav formuláře “neplatný” v případě, že je na daný formulář navázán formulář opravný.
 • Při odesílání XML přes webové rozhraní, nepovolit formulář odeslat v případě, že XML obsahuje nevalidní znaky
 • U formuláře 52 a 53 v objednávce u oddílu II. Informace pro statistické účely (Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele změněn tooltip na text Zadavatel zaškrtne „Ano“ v případě, že požaduje uveřejnění Oznámení nebo Zrušení profilu zadavatele ve VVZ ve smyslu § 17 odst. x) zákona 137/2006 Sb. V případě, že zadavatel nezaškrtne žádnou možnost, bude na položku nahlíženo, jako kdyby bylo zaškrtnuto „Ne“.
 • U PDF formulářů rozšířeno počet znaků částky na 14 znaků
 • Ukončena podpora rozhraní LEGACY
 • V „Seznamu mých vyhlášení“ u všech stavů formulářů přidán sloupec s názvem „TED“.Verze 1.3.2
Vydána dne 21.01.2013

 • Nasazen nový design, který umožní přehlednější a jednodušší ovládání aplikace a zároveň byly provedeny technologická vylepšení na pozadí. Základní informace o funkcionalitách a ovládání Věstníku veřejných zakázek s ohledem na nový design naleznete v sekci NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE.
 • Byly doplněny tipy pro úspěšné vyhledávání v sekci VYHLEDÁVÁNÍ FORMULÁŘŮ
 • Po vyhledání formulářů jsou graficky odlišené formuláře, pro které existuje novější opravný formulář.
 • Seznam vyhledávání již není řešen oknem v okně, není potřeba rolovat uvnitř krátkého okna.
 • Doplněn stručný popis aplikace a jak s ní pracovat – na úvodní stránce a v sekci NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE
 • Na úvodní stránce jsou předdefinované základní vyhledávání podle nejčastějších podmínek.
 • Byl umožněn přenos dat z předchozího formuláře stejné zakázky do aktuálně tvořeného. Do procesu vytváření formuláře je vložena meziobrazovka s možností navazování formuláře k zakázce v rámci jejího workflow. Součástí této meziobrazovky je v případě opravného formuláře možnost předvyplnění všech polí.
 • Formuláře se nyní tisknou přes PDF, což řeší většinu hlášených problémů s tiskem. Text je oříznut dle velikosti polí stanovených směrnicí 2004/18/ES.
 • Verze formulářů PDF jsou verzované a aplikace přijímá pouze aktuální verze. To platí pro všechny kanály příjmu těchto formulářů. Minimální akceptovaná verze PDF formulářů je 11.1.
 • Platnost linku při podání off-line formuláře prodloužena z původních 24 hodin na 10 dnů.
 • Aplikace je připravena na odesílání formulářů F14 do TED.
 • V ceníku je zohledněna změna DPH platná od 1.1.2013Verze 1.3.1
Vydána dne 07.12.2012

 • Pro opravné online i offline formuláře jsou v objednávce (ve všech typech) v sekci II. Informace pro statistické účely, radiobuttony neaktivní. Důvodem je, aby zadavatel nemohl pro opravný formulář změnit tyto volby již jednou zadané v řádném formuláři.
 • Pro formuláře F03, F06, F18 (všechny typy) - v případě vyplnění pole V.1) Datum zadání zakázky – je nastavena validace tak, že toto datum nesmí být větší než datum odeslání formuláře.
 • Opakované sekce na úrovni příloh jsou po uveřejnění viditelné v rámci formuláře.
 • Změna kódu pro Velkou Británii z „GB“ na „UK“.
 • Omezen počet znaků ve všech polích offline formulářů. Důvodem je, aby se zamezilo problémům s tiskem, kdy byl dlouhý text nečitelný.
 • U formuláře F54 lze uveřejnit 4 řádné formuláře stejného typu a druhu a to za daný rok a čtvrtletí.
 • U všech formulářů změněna pole pro měnu a stát z textových polí na comboboxy.Verze 1.3.0
Vydána dne 15.10.2012

 • Upraveno vyhledávání dle data uveřejnění. Nyní se zobrazují formuláře od nejnovějších po nejstarší.
 • V online i v offline formulářích v objednávce v bodu „IV. Fakturu vystavit na:“ je upraven způsob zasílání fakturace. Přidány radiobuttony „Přeji si zasílat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění“ (s tooltipem) a „Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zůčtovací období“
 • V online i v offline formulářích v objednávce v bodu „III. Objednávající“ přidána povinnost vyplnění e-mailu v případě výběru elektronické fakturace v bodě „IV. Fakturu vystavit na“
 • Změna automatizovaného rozhraní pro elektronická tržiště spojená s elektronickou fakturací - aktualizace XSD
 • V objednávce v bodu „I. Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ“ v offline i online formuláři 52 a 53 změněny elementy: „Evid. č. profilu zadavatele“ a „Kód profilu zadavatele“
 • U povinných i nepovinných polí, kde se vyplňuje URL adresa upravena validace
 • Na stránce se seznamem příloh přidáno tlačítko Zakázka pro přesměrování zpět na zakázku a na detailu přílohy přidána tlačítka Přílohy pro přesměrování na seznam příloh a Zakázka
 • Zasílána notifikace všem provozovatelům, kteří mají vytvořené GUID a zasílají formuláře do VVZ přes XML rozhraní. V příloze e-mailu je XML, obsahující informace o uveřejněné zakázce
 • U webového formuláře č.3 upraveny v bodu „VI.3.3 Subjekt u kterého lze získat informace o podání odvolání“ elementy „Poštovní adresa“ a „Obec“
 • V případě uveřejnění formuláře v TED bude po uveřejnění formuláře uvedeno v hlavičce u všech typů formulářů kromě 14, 15, 16, 17, 18, 19 a národních formulářů „Číslo a datum uveřejnění v TED“
 • U online i offline formuláře 52 provedena úprava v oddílu „4. Údaje o veřejných zakázkách zadavatele“. Radiobuttony byly nahrazeny checkboxy
 • Formuláře lze propojovat pouze přes evidenční číslo zakázky, které se vyplňuje v objednávce v oddílu „I. Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ“
 • V online i offline formulářích č. 50,52,53,54,55 v objednávce v bodu II. Informace pro statistické účely odstraněno ze seznamu Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU? A Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EUVerze 1.2.3
Vydána dne 6.9.2012

 • Datum odeslání formuláře a datum objednávky je automaticky nastaveno na aktuální datum a nelze jej měnit
 • Provedena úprava tooltipů (nápovědy) u IČO checkboxů v objednávce
 • Opraven kód NUTS u PDF verze formuláře č. 53
 • Přidáno číslování u opakujících se příloh pro zjednodušení orientace uživatelů
 • U online a PDF formuláře č. 52 a č. 53 změněn text v z původního „Evidenční číslo Veřejné zakázky“ na „Evidenční číslo profilu zadavatele“, následně upraveny nápovědy
 • U online formulářů č. 3, 6 a 9 se nyní zobrazuje IČO zadavatele a IČO dodavatele v horní části formuláře, který je ve stavu uveřejněn
 • U bodu „Informace o elektronické dražbě“ bylo implementováno lepší řešení souvisejícího pole v případě vyplnění radiobuttonu „ano“
 • V objednávce je nyní možné v bodu „VI.) Potvrzení objednávky zaslat na adresu“ uvést až 3 e-maily, upravena byla i nápověda k tomuto bodu
 • V seznamu profilů zadavatelů doplněn sloupec Evidenční číslo profilu zadavatele
 • Doplněna validace u formuláře č. 53 na povinné vyplnění evidenčního čísla a kódu pro související formuláře
 • V online rozhraní pro formulář č. 15 byly přidány nepovinné elementy „Oznámení se týká“ s možnostmi „rámcové smlouvy“ a „DNS“
 • V online rozhraní pro formulář č. 3 byly přidány nepovinné elementy "Elektronický přístup k informacím (URL)" a "Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL)"Verze 1.2.2
Vydána dne 30.7.2012

 • Přidána povinnost uvést DIČ na objednávce
 • K textovým polím IČO a DIČ přidány checkboxy, které lze využít v případech, kdy nemá zadavatel či dodavatel přidělené IČO a DIČ
 • Oprava XML legacy formátu – svazování s existujícím formulářem
 • Sjednocení formuláře objednávky pro PDF a web (položky pro statistiku)
 • Původní zkratka IS VZ US změněna na VVZ u všech formulářů
 • Validace PSČ ve formulářích: nově akceptovaný i mezinárodní formát až do 10 znaků
 • Změněna logika a řazení příloh typu C (C1,C2,C3) -> automaticky přikládány k formuláři, který ji vyžaduje
 • Nejčastější dotazy a odpovědi /FAQ/ - přidán filtr zobrazení „Všechny otázky a odpovědi“
 • Oprava filtru vyhledávání dle zadavatele
 • Oprava vyhledávání souvisejících zakázek – zobrazení názvu zakázky
 • Předvyplnění příloh formuláře při předvyplnění kopie
 • Sjednocení vizualizace ovládacích – radiobuttony vždy vlevo od textu
 • Pro PDF formuláře upravena logika vzájemných vazeb radiobuttonů
 • Nasazeno rozhraní na export fomulářů (lze využít i pro statistické účely)Verze 1.2.1
Vydána dne 3.7.2012

 • U formulářů F01-F13 a F15-F19 proveden soulad s Prováděcím nařízením (EU) č. 842/2011 ze dne 19. srpna 2011, kterým se stanoví standardní formuláře pro zveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1564/2005.
 • U formuláře F50 proveden soulad s vyhláškou č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon.
 • U formulářů F51-F54 proveden soulad s vyhláškou 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele.
 • U formuláře F55 proveden soulad s vyhláškou č. 297/2010 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
 • Ve formuláři se automaticky nastavuje datum podání.
 • Provedeno několik minoritních úprav objednávky.
 • Rozšíření online XML rozhraní o funkce pro zjištění verze rozhraní a podporovaných formátech.
 • Tisk formuláře dostupný i pro anonymního uživatele.
 • V zobrazení formuláře byla přidána informace o typu formuláře a z evidenčního čísla formuláře byl vytvořen link na související formuláře.
 • Pokud je uživateli přidělen GUID pro zasílání dat přes XML rozhraní, zobrazuje se GUID v detailu nastavení účtu.
 • Heslo uživatelského účtu může obsahovat i speciální znaky.
 • Při překlápění PDF formuláře do webového se automaticky naformátují číselné hodnoty.
 • Opravena skupina chyb souvisejících s chybným zobrazením několika prvků na formulářích.
 • Úprava tisku, aby se využila maximální plocha tisknutelné stránky.
 • Vytvořeno rozhraní pro XML export dat.Verze 1.2.0
Vydána dne 4.6.2012

 • Optimalizace uživatelské přívětivosti vyhledávání. Přehlednější menu, přehlednější nápověda u jednotlivých parametrů, výchozí řazení výsledků od nejnovějšího data, možnost řadit podle všech parametrů v seznamu výsledů, automatické odrolování stránky na seznam výsledků, úpravy grafiky a rozložení parametrů vyhledávání na stránce.
 • Optimalizace rychlosti vyhledávání vítězů zakázek.
 • Na formuláři se zobrazuje datum odeslání do TED.
 • Vyhledávání profilů zadavatelů i podle IČO. Výsledky je možné řadit podle všech parametrů v seznamu výsledků.
 • Přidán dokument "Metodika pro připojování elektronických nástrojů na XML rozhraní Věstníku veřejných zakázek", dostupná z menu "Provést uveřejnění -> XML rozhraní pro VVZ".
 • Přidána možnost odkliknout přepínač (tzv. radiobuton) ve webových formulářích, aby bylo možné ponechat výběr sekce prázdný.
 • Odkaz na stránky www.vestnikverejnychzakazek.cz obsažený v e-mailu s potvrzením registrace nového uživatele je nyní aktivní i ve webových e-mailových klientech.
 • Formuláře lze vytisknout i ve stavu "Odesláno ke schválení" a "Rozpracováno".
 • V prohlížeči IE 8 nedochází k ořezání dlouhých textů zobrazených ve výběrových seznamech (tzv. combobox).
 • E-mailové zprávy jsou čitelné i v nových verzích e-mailového klienta Thinderbird.
 • V XML rozhraní subverze 7.1. u formulářů 1,2,4,5,7,8,10,12,16 a 17 je v XSD přesunuta opakovaná sekce přílohy A z hlavního formuláře do přílohy A.
 • Oprava: U formulářů F52 a F53 se na hlavní stránce už zobrazuje název profilu.
 • Opravy chyb tisku v prohlížečích Chrome a IE.
 • V seznamu souvisejícíh formulářů se zobrazují pouze zveřejněné formuláře.Verze 1.1.9.160
Vydána dne 21.5.2012

 • Aktualizace metodiky objednávky.
 • Pokud uživatel zadá neexistující číslo veřejné zakázky, import PDF vrátí, že nelze odeslat PDF dokument.
 • Opravena chyba, kdy v některých případech přestalo fungovat podepisování po instalaci nové verze JAVA SE 7 Update ze dne 26.4. 2012. Postup instalace a odpovídající konfigurační soubor lze získat na stránce přístupné z hlavního menu Informace o systémy -> Nastavení elektronického podpisu.
 • Opravena chyba validace formulářů 50 a 55, kdy nebylo možné odeslat formulář s vyplněnými údaji v sekci VII.I.
 • Nelze zobrazit neuveřejněný anonymně zaslaný formulář bez přihlášení.
 • Další interní technologická vylepšení.


Zveřejněné verze

Verze 1.1.9
Vydána dne 30.4.2012

 • Funkcionalita Životního cyklu zakázky (Upraveny oline formuláře, offline PDF formuláře, XML rozhraní a e-mailové notifikace).
 • Kompletní validace na XML rozhraní pro formuláře 3, 51, 54.
 • Do XML rozhraní doplněn formulář F09 ve formátu Legacy.
 • XML rozhraní ve formátu Legacy rozezná opakovanou přílohu D2.
 • XML rozhraní v prostředí DEV a TEST provádí automatické uveřejnění.
 • Aktualizace XSD schémat pro XML rozhraní ve formátu Universal.
 • Technologické optimalizace fulltextového vyhledávání a indexování.
 • Vylepšena bezpečnostní ochrana.
 • Při odesílání do TED se v PDF neořezávají dlouhé texty.
 • V RSS se korektně zobrazují názvy zakázek.
 • Podepsané e-maily lze otevírat i ve starších verzích e-mailových klientů.
 • Optimalizace rychlosti načítání stránek.
 • Validace se provádí i na zadané číslo CPV kódu, ne jen na formát.Verze 1.1.9
Vydána dne 30.4.2012

 • Funkcionalita Životního cyklu zakázky (Upraveny oline formuláře, offline PDF formuláře, XML rozhraní a e-mailové notifikace).
 • Kompletní validace na XML rozhraní pro formuláře 3, 51, 54.
 • Do XML rozhraní doplněn formulář F09 ve formátu Legacy.
 • XML rozhraní ve formátu Legacy rozezná opakovanou přílohu D2.
 • XML rozhraní v prostředí DEV a TEST provádí automatické uveřejnění.
 • Aktualizace XSD schémat pro XML rozhraní ve formátu Universal.
 • Technologické optimalizace fulltextového vyhledávání a indexování.
 • Vylepšena bezpečnostní ochrana.
 • Při odesílání do TED se v PDF neořezávají dlouhé texty.
 • V RSS se korektně zobrazují názvy zakázek.
 • Podepsané e-maily lze otevírat i ve starších verzích e-mailových klientů.
 • Optimalizace rychlosti načítání stránek.
 • Validace se provádí i na zadané číslo CPV kódu, ne jen na formát.Verze 1.1.8
Vydána dne 2.4.2012

 • Zapnuty striktní validace na XML rozhraní pro elektronická tržiště u formulářů 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 54.
 • Po zveřejnění zakázky přes el. tržiště se odesílá e-mailová notifikace i na adresu „e-mail 2“ uvedenou v profilu tržiště.
 • Na XML rozhraní zapnuty striktní validace elektronických podpisů.
 • Při odeslání formulářů 3, 51, 54 dochází k okamžitému zveřejnění v prostředí DEV a TEST. V produkčním prostředí se uveřejnění provede v zákonných lhůtách.
 • Zrychlení vyhledávání.
 • Výchozí zobrazení vítězů zakázek za posledních 7 dní
 • Soulad PDF formulářů 4, 6, 8, 10, 11, 15, 53 s vyhláškou 842/2011 EU.
 • Kontrolovaná délka evidenčního čísla zakázky na XML rozhraní nastavena na 13 znaků.
 • Název zadavatele a název zakázky se zobrazuje korektně na RSS kanálu.
 • Výpis vyhledávání už není omezen na 1000 záznamů.
 • Profily zadavatelů nyní zobrazují historii zadavatele se stejným IČO a názvem.
 • Doplněn postup "Nastavení elektronického podpisu" do sekce "Informace o systému".
 • Aktualizace metodického pokynu k formuláři 1.Verze 1.1.6.129
Vydána dne 8.3.2012

 • Přidána stránka „Informace o verzi systému (ChangeLog)“Verze 1.1.6
Vydána dne 6.3.2012

 • Přidána stránka „Nejčastější dotazy a odpovědi (FAQ).
 • Grafická úprava aktualit.
 • E-mailová adresa odesilatele při zveřejnění je nyní shodná s adresou uvedenou v elektronickém podpisu. Řeší problémy otevírání elektronicky podepsaných e-mailů v některých e-mailových klientech.Verze 1.1.5
Vydána dne 28.2.2012

 • Minoritní úpravy rozmístění ovládacích prvků na formulářích č. 1, 12, 13, 50Verze 1.1.4
Vydána dne 20.2.2012

 • Minoritní úpravy rozmístění ovládacích prvků na formulářích č. 9, 54, 52.
 • Sjednocení rozhraní offline PDF a online XML s návratovými kódy.